Bekim Jashari i kundërvihet PDK-së 

Kabineti i Bekimit Jashari ka akuzuar ish qeverisjen Lushtaku se nuk kishte arritur qeë peër 8 vite teë beëjeë njeë fshat me ujeë teë pijsheëm, kurse me kryetarin Jashari brenda 3 viteve janeë beëreë me ujeë teë pijes 14 fshatra. 

Kabineti i kryetarit të komunës së Skenderajit, Bekim Jashari, ka hedhur poshtë reagimin e degës së PDK-së në këtë komunë.

Përmes një komunikate për media komuna e Skenderajit i ka quajtur shpifje kritikat e PDK-së në adresë të qeverisjes Jashari.

“Kabineti i kryetarit, Bekim Jashari, sqaron opinionin publik se teë gjitha deklaratat e Kryetarit Jashari, teë prezantuara neë deëgjimin buxhetor peër vitin 2021(teë mbajtur me dateë 26.08.2020), neë lidhje me borxhin e trasheëguar janeë teë veërteta dhe argumentohen me dokumente konkrete, neë mesin e tyre teë leëshuara edhe neë emeër teë ish Kryetarit teë komuneës seë Skenderajt, neë teë cilin dokument konfirmohet se qeë nga vitit 2015 ka borxhe teë pa paguara”, thuhet në reagim.

Në këtë komunikatë theksohet se peër teë beëreë dallimin mes keq qeverisjes seë ish Kryetarit Lushtaku dhe qeverisjes seë mireë teë Kryetarit Jashari tregon fakti qeë neë koheën e Kryetarit Lushtaku, me buxhet teë komuneës, njeë km ujeësjelleës ka kushtuar rreth 30 mijeë euro. Kurse neë koheën e qeverisjes seë kryetarit Jashari, thuhet se faleë bashkeëpunimit teë sinqerteë dhe transparent me donatoreë, me financimin e Qeverineë Zvicerane neë projektin e ujeësjelleësit neë 10 fshatra, njeë km ujeësjelleës ka kushtuar 10 mijeë euro, pra 3 hereë meë lireë.

Kabineti i Bekimit Jashari ka akuzuar ish qeverisjen Lushtaku se nuk kishte arritur qeë peër 8 vite teë beëjeë njeë fshat me ujeë teë pijsheëm, kurse me kryetarin Jashari brenda 3 viteve janeë beëreë me ujeë teë pijes 14 fshatra.

“Po ashtu deri vitin tjeteër ky numeër arrin neë 24 fshatra, pasi qeë faleë bashkeëpunimit me donatoreët ndeërkombeëtar keëteë vit ka filluar edhe projekti i ujeësjelleësit neë 10 fshatra tjera duke peërfshireë: Llausheën, Rezalleën, Aqareveën, Obrineë e Poshtme, Likocin, Ticeën, Makermalin, Plluzhineën, Murgeën dhe Marineën”, thuhet në komunikatë.

Komunikata e plotë:

Përgjigje ndaj shpifjeve Të degës së PDK-së në Skenderaj 

Peërmes keësaj komunikate Kabineti i kryetarit, Bekim Jashari, hedh poshteë teë gjitha shpifjet e PDK-seë, dega neë Skenderaj dhe njeëherit paraqet realitetin e udheëheqjes seë komuneës seë Skenderajt.
Kabineti i kryetarit, Bekim Jashari, sqaron opinionin publik se teë gjitha deklaratat e Kryetarit Jashari, teë prezantuara neë deëgjimin buxhetor peër vitin 2021(teë mbajtur me dateë 26.08.2020), neë lidhje me borxhin e trasheëguar janeë teë veërteta dhe argumentohen me dokumente konkrete, neë mesin e tyre teë leëshuara edhe neë emeër teë ish Kryetarit teë komuneës seë Skenderajt, neë teë cilin dokument konfirmohet se qeë nga vitit 2015 ka borxhe teë pa paguara (dokumenti i bashkangjitur).
Sipas Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike, nr. 03/L-048, neni 39, organizata buxhetore eështeë peërgjegjeëse qeë cëdo fatureë teë pranuar ta paguajeë brenda 30 diteëve, kurse neë koheën kur ka filluar qeverisja e Kryetarit Jashari ishin mbi 1 milion euro fatura teë pranuara dhe teë pa paguara, dhe shumeë tjera qeë ishin deërguar tek peërmbaruesit privat nga operatoreët ekonomik.

Shumica e obligimeve nga ish qeverisja ishin borxhe peër projektet qeë kishin peërfunduar dhe nuk ishin paguar me koheë brenda vitit kur eështeë beëreë shpenzimi dhe kur eështeë dashur teë paguhen sipas Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike.

Kur jemi tek teë hyrat peër vitin 2018-2019 si qeverisje e re kemi pasur rritje neë teë gjitha kategoritëë e teë hyrave neë peërjashtim teë teë hyrave nga koncesioni, si e hyreë e njeëhershme peër teë cilin eështeë dheëneë proneë komunale.

Neë lidhje me akuzat e degeës seë PDK-seë neë Skenderaj, rreth projektit teë ujeësjelleësit “Shipol- Brus”, komuna e Skenderajt, neën udheëheqjen e Kryetarit Jashari, neë Shipol ka peërfunduar gypin shteseë apo gypin furnizues peër Skenderaj, nga rezervuari qendror deri tek stacioni i pompimit, rregullimi i stacionit teë ri teë pompimit si dhe ri- afteësimi i pompeës nga 100 litra neë sekond neë 202 litra neë sekond, kurse neë Brus komuna ka realizuar teë gjitha obligimet e saj, qeë lidheshin me shproneësimin e tokave ndeërsa obligimet tjera janeë neë peërgjitheësi teë Qeveriseë, Ministriseë seë Ekonomiseë dhe Ambientit.

Neë lidhje me keëteë neë qeverisjen e Kryetarit Jashari janeë beëreë me ujeë teë pijsheëm 14 fshatra, neë mesin e tyre edhe Polaci, peër teë cilin fshat kishte filluar projekti 8 vite para qeverisjes Jashari, por qeë nuk ishte realizuar si pasojeë e keqpeërdorimeve nga ish qeverisja, kurse me ardhjen e Kryetarit Jashari ky fshat eështeë beëreë me ujeë teë pijsheëm.

Peër teë beëreë dallimin mes keq qeverisjes seë ish Kryetarit Lushtaku dhe qeverisjes seë mireë teë Kryetarit Jashari tregon fakti qeë neë koheën e Kryetarit Lushtaku, me buxhet teë komuneës, njeë km ujeësjelleës ka kushtuar rreth 30 mijeë euro, kurse neë koheën e qeverisjes seë Kryetarit Jashari, faleë bashkeëpunimit teë sinqerteë dhe transparent me donatoreë, me financimin e Qeverineë Zvicerane neë projektin e ujeësjelleësit neë 10 fshatra, njeë km ujeësjelleës ka kushtuar 10 mijeë euro, pra 3 hereë meë lireë. Kjo tregon se sa e ka kursyer ish Kryetari Lushtaku paraneë publike.

Pra ish qeverisja Lushtaku nuk kishte arritur qeë peër 8 vite teë beëjeë njeë fshat me ujeë teë pijsheëm, kurse me Kryetarin Jashari brenda 3 viteve janeë beëreë me ujeë teë pijsheëm 14 fshatra.
Po ashtu deri vitin tjeteër ky numeër arrin neë 24 fshatra, pasi qeë faleë bashkeëpunimit me donatoreët ndeërkombeëtar keëteë vit ka filluar edhe projekti i ujeësjelleësit neë 10 fshatra tjera duke peërfshireë: Llausheën, Rezalleën, Aqareveën, Obrineë e Poshtme, Likocin, Ticeën, Makermalin, Plluzhineën, Murgeën dhe Marineën.

Kur jemi tek ndeërtimi i cëerdhes si projekt peër teë cilin PDK, dega neë Skenderaj, pretendon se ka vonesa neë realizim, ky projekt eështeë donacion nga Komisioni Evropian, neë kuadeër teë projektit teë KE-seë peër 9 komuna, ku komuna joneë eështeë komuna e pareë qeë ka kompletuar teë gjitha dokumentet e nevojshme teë keërkuara peër fillimin e projektit, kurse hapat tjereë varen nga KE.
Peër teë argumentuar se sa kishte prioritet ish qeverisja Lushtaku, cëerdhet dhe mireëqenien e feëmijeëve, tregon fakti qeë ish qeverisja, cëerdhes seë vetme neë komuneën toneë, “Neëna Zahide”, peër interesa teë ngushta grupore ia kishte marreë oborrin dhe hapeësireën e feëmijeëve peër teë zhvilluar aktivitetet e tyre, hapeësireë kjo teë cileën personi juridik teë cilit i ishte dheëneë parcela nga ish qeverisja, e ka futur neë hipotekeë peër 12 vite, pra deri neë vitin 2030.

Kur jemi tek pronat, qeverisja Jashari ka liruar shumeë prona publike, teë uzurpuara dhe teë shfryteëzuara nga individeë teë caktuar, teë afeërt me ish pushtetin dhe nuk do teë ndalet deri sa teë kthehen teë gjitha pronat e uzurpuara.
Peër teë krijuar meë shumeë hapeësireë qeëndrimi ditor peër feëmijeët e lagjes 2 teë qytetit toneë, keëteë vit po fillon ndeërtimi i cëerdhes tjeteër, bashkeëfinancim mes Komuneës seë Skenderajt dhe Ministriseë seë Zhvillimit Rajonal dhe keështu qeverisja e Kryetarit Jashari ka prioritet teë beëjeë 3 cëerdhe neë qytetin toneë, peër dallim nga ish qeverisja qeë synonte teë tjeteërsonte edhe ateë ekzistuese.
Akuzat e PDK-seë, dega Skenderaj, rreth buxhetit teë shkollave, kinse komuna centralizoi buxhetin e shkollave, janeë shpifje dhe nuk peërkojneë me realitetin, sepse shkollat marrin pjeseë neë planifikim dhe shpenzim teë buxhetit.

Lidhur me pretendimet qeë qeverisja Jashari nuk realizoi pagesat peër pagat jubilare dhe peërcjelleëse megjitheëse ishin teë planifikuara me buxhet, realiteti eështeë ndryshe. Buxheti i vitit 2018, i miratuar nga ish qeverisja neë vitin 2017, nuk kishte planifikuar buxhet peër paga jubilare dhe ato peërcjelleëse.

Peërkundeër keësaj, nga kursimet neë mallra dhe sheërbime si dhe pas vendimit teë Kryetarit Jashari peër ndeërprerjen e meditjeve peër zyrtareët komunal, qeverisja aktuale ka arritur teë kursejeë mbi 100 mijeë euro nga kategoria e pagave, teë cilat janeë shfryteëzuar peër tu paguar pagat jubilare dhe peërcjelleëse peër puneëtoreët e arsimit, gjateë vitit 2019.
Qeverisja Jashari ka paguar peër paga jubilare dhe peërcjelleëse edhe borxhet peër teë cilat ish qeverisja nuk ka shfaqur interes, kurse tani, neë qeverisjen Jashari janeë duke u paguar teë gjitha obligimet qeë rrjedhin nga kontrata kolektive.
Neë lidhje me nivelin e transparenceës dhe performanceës komunale, komuna joneë peër vitin 2018 (viti i pareë i qeverisjes Jashari) ka fituar grantin e performanceës (grant ky i MAPL-seë dhe DEMOS-it) prej 207 mijeë euro, si njeëra ndeër komunat meë teë mira.
Matja e performanceës komunale peër vitin 2019 nuk eështeë beëreë ende kurse peër vitin 2020, beëhet neë vitin 2021. Pra vlereësimi i performanceës beëhet cëdo hereë peër vitin paraprak.

Gjithashtu peër hereë teë pareë neë qeverisjen Jashari, beëhen publike kontratat si njeëra nder komunat e pakta neë Kosoveë, gjithashtu peër hereë teë pareë deëgjimet buxhetore kryetari Jashari i ka mbajtur neë cëdo bashkeësi lokale me pjeseëmarrje masive teë qytetareëve.
Po ashtu takimet publike mbahen sipas ligjit dhe eështeë rritur pjeseëmarrja qytetare neë keëto takime.
Neë lidhje me pretendimet e PDK-seë, dega neë Skenderaj lidhur me raportin e auditimit, qeverisja e Kryetarit Jashari, qeëndron shumeë meë mireë se sa ish qeverisja dhe se shumica e teë gjeturave janeë probleme nga mos menaxhimi i duhur i pasurive, obligimeve dhe hartimi i gabuar i kontratave nga ish qeverisja.

Dallimi mes ish qeverisjes Lushtaku dhe qeverisjes seë tanishme teë Kryetarit Jashari, eështeë jashteëzakonisht i madh dhe peër keëteë janeë teë bindur qytetareët e komuneës soneë dhe meë gjereë.

Me fillimin e udheëheqjes seë Kryetarit Jashari ka filluar njeë periudheë e re, njeë shpreseë peër qytetareët e komuneës soneë, teë cileët ishin teë lodhur nga keq qeverisja, jo transparenca nepotizmi e korrupsioni.
Ish qeverisja komunale e ish Kryetarit Lushtaku ishte karakterizuar me keq menaxhim teë paraseë publike dhe buxhetit teë dedikuar peër projekte kapitale, parregullsi me kontrata dhe vlereësim teë tendereëve, me manipulime neë dheënie neë shfryteëzim dhe keëmbim teë pronave etj.

Me qeverisjen e Kryetarit Jashari, peër hereë teë pareë neë komuneën toneë kaneë filluar projektet neë ujeësjelleës dhe kanalizim neë shumeë fshatra.
Edhe pse kishin kaluar 19 vite nga cëlirimi i vendit toneë, ishin leëneë krejteësisht neë harreseë ata teë cileët na e solleën lirineë (deëshmoreët neë varrezat neë Polac, teë cileët neë udheëheqjen e Kryetarit Jashari u ri-varrosen neë Kompleksin Memorial- UCëK, Marineë).
Po ashtu pas 19 viteve qytetareët e komuneës seë Skenderajt filluan lirsheëm teë shprehin mendimin e lireë, kritikat, brengat, sugjerimet dhe teë trajtohen si qytetareë teë lireë teë shtetit toneë.

Me qeverisjen e Kryetarit Jashari, peër hereë teë pareë ka filluar edhe publikimi i kontratave teë prokurimit, ndalimi i keq peërdorimeve neë vlereësime teë kontratave dhe menaxhimin e tyre, shtrirja e rrjetit teë sheërbimeve peër mbeturina neë shumeë fshatra, nga 23 % sa ishte neë fillim teë qeverisjes seë Kryetarit Jashari, neë 66 % tani, kurse deri neë fund teë vitit do teë arrijeë deri neë 95 %, lirimi i hapeësirave publike teë uzurpuara dhe kthimi i pronave nga AKP-ja teë cilat janeë me interes publik, neë proneësi teë komuneës, mbrojtja e mjedisit, peërkrahja e fermereëve duke 5 fishuar buxhetin peër bujqeësineë (bashkeë me donatoreë), duke kthyer donatoreët e shumteë qeë kishin ikur nga Skenderaj si pasojeë e keq qeverisjes etj.
Qeverisja e Kryetarit Jashari mbetet e peërkushtuar neë realizimin e projekteve zhvillimore, peër teë mundeësuar jeteë meë teë mireë peër teë gjitheë, cëdo hereë duke qeneë e sinqerteë, e hapur dhe transparente.
Skenderajn po e beëjmeë njeë qytet teë deëshiruar peër teë jetuar neë teë edhe ata teë cileët e braktisen pas shumeë peërfitimeve personale dhe sot nga distanca orvaten peër teë nxjerreë mllefin duke shpifur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *